Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych byłych pracowników i współpracowników firmy Admikom Dariusz Miksa oraz klientów firmy Admikom Dariusz Miksa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma Admikom Dariusz Miksa informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników firmy Admikom Dariusz Miksa wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich klientów firmy Admikom Dariusz Miksa, o tym, że:

 • Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firmy Admikom Dariusz Miksa z siedzibą w Łodzi
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu
 3. zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy Admikom Dariusz Miksa wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych),
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych z firmą Admikom Dariusz Miksa umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy klientów firmy Admikom Dariusz Miksa),
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy Admikom Dariusz Miksa wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z firmą Admikom Dariusz Miksa umów regulujących kwestię wzajemnych praw i obowiązków (dotyczy klientów firmy Admikom Dariusz Miksa),
 7. Posiadają Państwo prawo:
 8. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 9. sprostowania swoich danych osobowych,
 10. usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 11. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 12. przenoszenia swoich danych osobowych,
 13. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.